RODO

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADELL Robert Kacprzyk ul. 3 Brygady Szczerbca 7c/10 80-041 Gdańsk oraz pod adresem ośrodka u. Wczasowa 27 Mikoszewo.ADO
 • 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Adell w Gdańsku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: recepcja@zakatek-adeli.pl
 • 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz na podstawie udzielonej zgody.
 • 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych domków;
 • b) dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • c) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z pobytu w ośrodku;
 • d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • 5. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane:
 • a) imię i nazwisko;
 • b) pesel;
 • c) adres zamieszkania;
 • d) nr telefonu;
 • e) adres e-mail;
 • 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi w Zakątku Adeli ul. Wczasowa 27 Mikoszewo
 • 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.
 • 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ADELL Robert Kacprzyk ul. 3 Brygady Szczerbca 7c/10 80-041 Gdańsk- Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.